Polityka Prywatności

Szanując prawo do prywatności naszych Klientów, Pracowników i Partnerów Biznesowych, którzy powierzyli nam swoje dane osobowe, niniejszym deklarujemy, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo.

 

Poniżej przedstawiamy obowiązujące w naszej firmie zasady ochrony danych osobowych ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Artur Szunejko i Andrzej Dzidt przedsiębiorcy działający w spółce cywilnej pod nazwą Jetpol.pl Artur Szunejko Andrzej Dzidt Spółka Cywilna, z siedzibą w Szczecinie 70-892, przy ul. Jeżynowej 14/14a, dalej Jetpol.pl s.c. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami mailowo pod adresem: jetpol@jetpol.pl.

 

Jetpol.pl s.c. to firma oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie dostarczania profesjonalnych rozwiązań w zakresie poligrafii oraz druku. Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

1. Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem

 • Podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych - art.6 ust.1 lit.b oraz lit.f RODO

 • Okres przetwarzania danych - Przez okres trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, a co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat

 • Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje - Jetpol.pl s.c. w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów i kontrahentów

2. Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi

 • Podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych - art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO

 • Okres przetwarzania danych - Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

 • Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje - Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/ współpracowników klientów lub kontrahentów.

3. Rozpatrywanie skarg i reklamacji.​

 • Podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych - art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

 • Okres przetwarzania danych - Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

 • Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje - Administrator w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów.

 

4.​ Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych

 • Podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych - Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 • Okres przetwarzania danych - Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

5. Prowadzenie statystyk

 • Podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych - Art. 6 ust. 1 lit f RODO

 • Okres przetwarzania danych - Do czasu prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłączne dla celów statystycznych.

 • Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje - Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Administratora działań pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności

6. Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej

 • Podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych - Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 • Okres przetwarzania danych -  Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

 • Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje - Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

7. Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

 • Podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych - Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 • Okres przetwarzania danych - Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód. Do czasu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Jetpol s.c. i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody).

 • Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje - Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów.

8. Prowadzenie rekrutacji

 • Podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych - Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. f RODO

 • Okres przetwarzania danych - Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.

 • Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje - Administrator bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako uzasadniony cel administratora z uwagi, iż zatrudniony pracownik/współpracownik może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może zrezygnować.

9. Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami

 • Podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych - Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f RODO
  Art. 9 ust. 2 lit. b RODO

 • Okres przetwarzania danych - Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przez lat 50, w niektórych przypadkach przez lat 10. 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, będzie stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży. Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.

 • Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje - Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie zgody pracownika/ współpracownika.

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

 

ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzoną działalnością Jetpol.pl s.c. będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

 • kurierom, firmom logistycznym, poczcie i innym  podmiotom świadczącym usługi dostaw zamawianych przez Państwa towarów czy innych przesyłek wysyłanych do Państwa (zawierających dokumenty, faktury itp.) z którymi Jetpol.pl współpracuje,

 • podmiotom windykującym nasze należności,

 • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

 • producentom i dystrybutorom towarów, które w swojej ofercie ma Jetpol.pl s.c., 

 • innym podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, w tym Microsoft, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z Jetpol.pl s.c. w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Jetpol.pl s.c. i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami

p

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH I DOBROWOLNOŚĆ ICH PODANIA

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Jetpol.pl s.c. przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,

 • sprostowania swoich danych osobowych,

 • usunięcia swoich danych osobowych,

 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

 • przenoszenia swoich danych osobowych.

Ponadto, osobie, której dane są przetwarzane przez Jetpol.pl s.c. przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

CZY MUSISZ PODAWAĆ JETPOL.PL S.C. SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Jetpol.pl s.c. z wymogów prawa. Oznacza to, że chcąc skorzystać z usług oferowanych przez Jetpol.pl s.c. (m.in. zawarcia umowy na dostawę maszyn, serwis maszyn) lub zostać jego pracownikiem/współpracownikiem musisz podać swoje dane osobowe.

W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Jetpol.pl s.c. danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwagi na wykorzystywane rozwiązania teleinformatyczne dostarczane przez Microsoft.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

© 2016 by Jetpol.pl S.C., ul. Jeżynowa 14/14A, 70-892 Szczecin,

tel. +48 696 216 718; +48 607 681 993

 • YouTube Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Google+ Social Icon